Hybrid Battery Charger: 092380047Hybrid Battery Chargerនេះគីឧបករណ៍មួយអាចជួយកាត់បន្ថយការចុះខ្សោយរបស់អាគុយហាយប្រីដ HYBRID របស់បងបងទាំងអស់គ្នា ធ្វើអោយវាខ្លាំង ហើយ បើវាខ្លាំង គឺ លែងមានការខូចហើយ ឥលូវនេះតំលៃ បានចេញលក់ក្នុងតំលៃ 250$

admin

FREEDOM SW 3012 – How Does it Work? – Hybrid Inverter/ChargerLearn about the generator support feature and hybrid functionality of the FREEDOM SW 3012 HYBRID Inverter/Charger.

“Generator support or Hybrid inverter/chargers can use power from your battery bank in the event that you need more power than your generator can provide. For example, if your air conditioner is running at 1500 watts and you want to run a 1000 watt microwave for ten minutes that would use 2500 watts. If you only have a 2000 watt generator you would be out of luck. With the Hybrid feature the Xantrex would take energy from your battery bank to complete the task and then switch back to charging the batteries automatically.” – Full Moon Adventure Club

Like and subscribe to see more partnerships and benefits of Xantrex products and all the upcoming videos! Turn on notifications if you want to instantly know when the next video is out!

Learn more about Xantrex: http://xantrex.com/

Follow us on Twitter: https://twitter.com/Xantrex

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Xantrex/

Learn more about the FREEDOM SW: http://www.xantrex.com/power-products/inverter-chargers/freedom-sw-12v_newgen.aspx

Learn more about the System Control Panel: http://www.xantrex.com/power-products/default/system-control-panel.aspx

admin

Rayovac hybrid battery charger reviewA review I did of a rayovac hybrid battery charger

I did post this earlier but their was a problem uploading it and only some of it got uploaded.

admin

Electric Cars and the Energy Grid – Five Facts to Combat Hybrid Car Charging Myths

Just a few years ago, the idea of electric cars was met with complete skepticism. Oh, sure, people said, the technology is there to make the cars, but drivers aren’t going to buy a car that can only drive 40 miles before you have to plug it in. The argument hasn’t changed much even as ranges increased in mileage. Now that hybrid electric cars are in the mainstream — and their acceptance is growing with each passing day — the conversation is turning to the next hurdle in the acceptance of electric cars. Where the heck do you plug them in to recharge? Here are five facts that help answer that question.

 • Most electric vehicles will get all the charging they need at home.

  • Many of the newest hybrid batteries can be charged from a low-cost 220V outlet, similar to the one used by any electric clothes dryer. Some can even be charged from a 110V outlet. An overnight charge is more than enough to power most cars for their daily driving needs.
 • The driving range per overnight charge is up to 100 miles.
  • The standard wisdom says that most electric cars get about 40 miles to a charge — far less mileage than most drivers typically drive in a day. However, most of the newer vehicles actually get between 70 miles and 100 miles to a full charge – about double the daily driving mileage of the typical driver.
 • Many businesses are planning to install charging stations on site for customer convenience.

  • Whole Foods and McDonalds are just two high profile examples of companies that see the benefits of making it convenient for customers to charge up their vehicles. Some other places you might expect to see public charging stations for EVs include parking garages, mall parking lots, hotels and motels and restaurants. In fact, anywhere that people park their cars for more than half an hour is a good candidate for one or more public charging stations.
 • You don’t need a special plug and expensive equipment to charge an electric car.
  • A lot of older information on the net tells you that you need a special, dedicated plug and costly equipment to charge your EV. That’s no longer true. The newer models of EVs in development can be charged on standard household current.
 • The grid is already ramping up to support EV traffic.
  • California is leading the way in the US, with charging stations installed along hundreds of miles of highway. In Vancouver, zoning regulations require that new apartment construction must include vehicle charging stations to support the tenants’ need for EV charging. Private companies are recognizing that they can attract business by offering charging for electric cars free or at nominal cost, and fast-charging stations – stations that can recharge a battery in 30 minutes or less — are no longer a pie-in-the-sky dream.

The newest developments in electric vehicle technology have overturned some of the most commonly held myths about the barriers to the wide adoption of electronic vehicles. As more people are inspired to buy EVs like the Chevy Volt and the Nissan Leaf, they’ll find that the infrastructure they need to support their new cars is already growing to meet their needs.

admin

What Is A Hybrid Car? An Overview Of The Hybrid

What’s Going On In There?

There are many ways hybrid cars are different from standard vehicles. There’s emissions, fuel consumption, cost and, of course, the mechanics of it all. The main difference between the two is that a hybrid car uses electricity combined with gasoline and a standard vehicle uses only gasoline.

In a gas-powered car, fuel runs the engine, which turns the transmission, which then rotates the wheels and propels the car forward. These standard cars create more pollution and further our dependence on oil. With prices at the pump rising every week, these cars represent not only a less than eco-friendly mode of transport, but also a big bite out of your wallet.

On the opposite end of the spectrum, are electric cars which use batteries to power the engine and turn the transmission and wheels. Electric cars have not been seen as feasible for the mainstream market because of two main factors: cost and performance. Existing batteries can not run for very long before they exhaust themselves and must be replaced. Additionally, the cost of production on these batteries is very high.

In the middle, are hybrid cars. They use a combination of fuel and batteries to run the vehicle. A gas-fueled engine powers a generator that is used to either charge electric batteries or power an electric motor that then spins the transmission and wheels. When possible, the batteries are used to charge the electric motor, instead of the generator. These power sources switch as a car faces different driving conditions and you, the driver, get the best of both worlds.

For the true nuts and bolts (along with a diagram or a hybrid car/system), HowStuffWorks.com is always a great place to start! Other resources include What Is A Hybrid Car, How Hybrid Cars Work, and the History of Hybrids.

So what makes a hybrid so efficient?

The fact that gas is not directly powering the car. Since a gas-fueled engine is powering a generator (and not turning the transmission – a much larger job), it can be much smaller and lighter, which results in less of a load for the car to work to carry. Having the flexibility to run the motor on batteries or generator power also cuts down on the total amount of fuel used.

What’s next?

The future of hybrid cars has endless possibilities. One trend would be to create a car that ran on electric batteries (charged by plugging the car in, hence the name “plug-in hybrids”) until they were exhausted and then move to fuel. This would use less fuel because some of the battery power would come from the grid, as opposed to a gas powered generator.

Tags: , ,
admin

5S26650 Lithium Battery Board that supports hybrid charging sourcesWONDOM 5S 26650 lithium battery charger with battery protection components on board.Supporting wide charging voltage range and hybrid charging sources is one of the highlights of this board.Let’s see how it goes.
Link: http://store.sure-electronics.com/product/PS-BC12113

admin

Prolong The Life Of Your Hybrid Car Battery – Wrenchin' UpHybrid Electric Vehicles have been around quite a while now and many of them have batteries that may not be performing like they did when they were new. My guest, Jeff Sloan of Hybrid Automotive explains how you can improve and even prolong the life of the high voltage battery in your hybrid vehicle.

http://www.hybridautomotive.com

Please consider supporting this channel on Patreon: https://www.patreon.com/jimbatesproductions

Wrenchin’ Up with Jim Bates strives to deliver automotive technical information and ideas from manufacturers and engineers to interested technicians and enthusiasts on a weekly basis. A new video is uploaded almost every Wednesday.

Due to factors beyond the control of Wrenchin’ Up with Jim Bates, it cannot guarantee against unauthorized modifications of this information, or improper use of this information. Wrenchin’ Up with Jim Bates assumes no liability for property damage or injury incurred as a result of any of the information contained in this video. Wrenchin’ Up with Jim Bates recommends safe practices when working with power tools, automotive lifts, lifting tools, jack stands, electrical equipment, blunt instruments, chemicals, lubricants, or any other tools or equipment seen or implied in this video. Due to factors beyond the control of Wrenchin’ Up with Jim Bates, no information contained in this video shall create any express or implied warranty or guarantee of any particular result. Any injury, damage or loss that may result from improper use of these tools, equipment, or the information contained in this video is the sole responsibility of the user and not Wrenchin’ Up with Jim Bates.

Twitter: @jimfbates

admin

Essential Basics of Hybrid Engines

How well is known is a hybrid engine? What are the functions principles of a hybrid engine? The hybrid engine is commonly described as an engine with two alternative sources of energy: then, on the one hand there is the gas part and on the other, there is an electrical battery that supports the gas system. Through this combination, the result is less pollution due to the electric component and the high power output of the gas engine. The thing that remains undeniable about the variety of hybrid engine types is that there are as many of them as there are hybrid cars. Each and every hybrid engine is designed as to allow the gas engine and the electric motor to connect to the drive train so as to power the vehicle and set it in motion.

How does the hybrid engine work? The principle on which any hybrid engine depends is quite simple. The hybrid engine works as follows: the gas engine and the brakes are used with the aim to recharge the battery of the electric motor; so there is no more need to plug in overnight, as it would be the case with an electric only motor. When the brakes are pressed, some of the energy otherwise used to stop the car, is transferred by the recreational brakes in the electric motor.

In the case of a typical full hybrid engine, the electric component will take control while the vehicle is cruising, when it comes to a halt or when you accelerate it slowly. When extra energy or power is necessary, it is the gas engine's turn to interfere to give the expected acceleration. In the case of the hybrid engine, we will achieve higher mpg than in the gas-only vehicles by allowing the electric motor to take over.

The fact that most of the energy is renewed, and to a certain extended saved when the vehicle is stopped or slowed down, proves the superiority of hybrid vehicles in regular city use. Unlike what happens due to hybrid engine vehicles, for the gas-only engine cars, driving is more fuel efficient when going at higher speeds, on the highway. The hybrid engine vehicles not only leave out the need to plug in, but they also increased the range of technical possibilities. One gets to care for the environment while still enjoying all the horsepower of a great car. We could really say that the invention of the hybrid engine represents the first step towards going altogether green.

admin

Inverex Aerox 1.2 kw Solar Hybrid Inverter 2019 ModelDESCRIPTION
Inverex Aerox 1.2kw 12v Solar Hybrid Inverter

Pure sine wave

Two Year product & 3 year service warranty

Output capacity 1200 watt

Power factor 1

Surge Power 2400va

Builtin 50A MPPT charger & 20amp AC charger

Pv solar voltage high volt 102 vdc

Best for 7fan+Led TV+20led lights & Routers Chargers etc

admin

How to Replace Mercedes Benz Hybrid Battery Charger Inverter Converter / Bro Auto KhWelcome to “ Bro Auto Kh ” channel.

Hello everyone. Today we show all of you How to Replace Mercedes Benz Hybrid Battery Charger Inverter Converter

Please subscribe my channel https://www.youtube.com/channel/UCcTHGUlejYbleyFOIgKrm7w

Click here to learn more:
1. ខូចលេខដៃ របស់ Range Rover Velar 2014 https://youtu.be/z-kNaMYlzzE
2. ប្តូរកុងទ័រ Range Rover Velar 2018 | How to Install Meter / Counter of Range Rover Velar 2018 https://youtu.be/OjY_w08QvLI
3. របៀបតោនឡាន | ការងារជាងតោន | How to Fix Dented Car https://youtu.be/8zKGH6IAeqM
4. ប្តូរស្បែកហ្រ្វាំង Lexus LX 570 https://youtu.be/3p9472Hg-Hw
5. របៀបប្តូរចង្កៀង រ៉ូលរ៉យ | Rolls Royce Headlight Bulbs https://youtu.be/RM8UDfZSTlU
6. របៀបដោះ ម៉ែត្រចង្កូតរថយន្ត | How to Remove Steering Wheel Meter of Mercedes https://youtu.be/yO5O-_HlCYE
7. ប្តូរ Speed Sensor ថ្មីរបស់រថយន្ត Mercedes https://youtu.be/OlY4vPpjqXY
8. ដោះផ្នែកខាងក្នុងនៃប្រអប់លេខឡាន ដើម្បីជួសជុល | Inside Audi Transmission Removal https://youtu.be/YY12paHWxvU
9. ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តខូច មកពីអ្វី | CAR AIR CONDITIONING REPAIR https://youtu.be/fY9Lb074Nks
10. របៀបទម្លាក់ប្រអប់លេខរថយន្ត | Mercedes Transmission Removal https://youtu.be/khd4A3z9jVw
11. បើរថយន្តលោកអ្នក ខូចប្រព័ន្ធហ្រ្វាំង ABS BRAKS តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច https://youtu.be/9WB7DROkXgg
12. របៀបទម្លាក់ប្រអប់លេខ រថយន្តអូឌី | Audi Transmission Gear Removal https://youtu.be/X_jaDDyfnGM

Dear all drivers!
You know, you come to the right place, the right channel. This channel shows all of you how to maintain you cars, repair your cars, and other knowledge related to autos & vehicles, even though you are not mechanics, but you must have some car knowledge in order to help you not to lose your benefits.

Finally, Bro Auto Kh would like to ask all of you respect traffic laws together during your driving.
Wish you all safe and sound!

Please subscribe, comment, and share if you like my video.

Contact EURO GARAGE
H/P: 016 7777 83

Contact Channel
H/P: 093 971 973

admin